710 966-3

710 968-9 + 710 966-3

07.08.2007 in Wiesbaden-Ost Gbf

07.08.2007 in Wiesbaden-Ost Gbf

Foto: Frank Thomas